Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Dmor Clinic

DMOR Clinic เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557โดยมีปณิธานมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการบริการด้านผิวพรรณ ความงาม ศัลยกรรม และ ชะลอวัย อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพสูงสุดโดยเลือกใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขทุกเครื่องในส่วนของเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ครีมและยาต่างๆ ผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพสูง ได้การรับรองการผลิต GMP จากกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน ISO9001:2008 มาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001:2010 และมาตรฐาน ISO 14001:2004 เพื่อรับรองว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับ สิ่งที่ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดทุกครั้งที่มาใช้บริการ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งรูปหน้า
และเลเซอร์ผิวพรรณ

Dmor Clinic

DMOR Clinic เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557โดยมีปณิธานมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการบริการด้านผิวพรรณ ความงาม ศัลยกรรม และ ชะลอวัย อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพสูงสุดโดยเลือกใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขทุกเครื่องในส่วนของผลิตภัณฑ์ ครีมและยาต่างๆ ผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพสูง ได้การรับรองการผลิต GMP จากกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน ISO9001:2008 มาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001:2010 และมาตรฐาน ISO 14001:2004 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างเช่น Botox, Filler และ อื่นๆ ก็เลือกใช้เฉพาะที่ผ่านอ.ย.แล้วเท่านั้น เพื่อรับรองว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับ สิ่งที่ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดทุกครั้งที่มาใช้บริการ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ
ปรับแต่งรูปหน้า

คลินิกความงาม

คลีนิคเสริมความงาม

คลีนิคทำจมูก    

คลีนิคเสริมจมูก    

คลินิกความงาม ที่ไหนดี    

ศัลยกรรมคาง        

คลินิก ร้อยไหม    

สถานเสริมความงาม    

ร้อยไหมจมูกที่ไหนดี    

ปรับรูปหน้า    

คลินิกรักษาผิวหน้า    

คลินิกเลเซอร์    

คลีนิครักษาฝ้า    

สถาบันเสริมความงาม    

เสริมค้าง    

ราคาทำปากกระจับ    

ทำปากกระจับ    

รีวิวปากกระจับ    

ศัลยกรรมปากบาง    

ทำคางที่ไหนสวย    

รีวิวเสริมคาง    

รีวิวทำคาง    

ศัลยกรรมตาสองชั้นที่ไหนดี    

ipl หน้าใส    

รีวิวตาสองชั้น    

q switch laser    

q-switch    

ulthera    

ศัลยกรรมตาสองชั้น

dysport botox

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล